รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต่อสัดส่วนประชากร จำแนกตามภูมิภาคและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ภูมิภาคพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนา
ภาคกลาง9.613.910.178.910.2
ภาคตะวันตก9.731.791.20.1414.260
ภาคตะวันออก8.433.391.27015.980
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12.152.882.040.7217.760
ภาคใต้43.674.010.790.1114.420
ภาคเหนือ29.211.840.639.366.743.92

หน่วย: ตารางเมตร

ระดับ
พื้นที่(ตร.ม.)ประชากรพื้นที่(ตร.ม.)/ประชากร
ภาคเหนือ612,649,268.196,173,67799.24
ภาคตะวันตก148,332,485.282,420,83361.27
ภาคใต้367,198,169.094,116,08189.21
ภาคตะวันออก185,315,948.273,401,08954.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ949,574,110.738,593,699110.50
ภาคกลาง204,310,457.984,544,51244.96
รวม
2,467,380,439.54
29,249,891.00