รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต่อสัดส่วนประชากร จำแนกตามระดับเทศบาลและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ระดับเทศบาลพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนา
เทศบาลตำบล14.523.585.3813.4815.083.88
เทศบาลนคร2.790.340.220.070.40
เทศบาลเมือง32.192.681.522.646.230

หน่วย: ตารางเมตร

ระดับ
พื้นที่(ตร.ม.)ประชากรพื้นที่(ตร.ม.)/ประชากร
เทศบาลตำบล1,509,265,068.2217,385,42486.81
เทศบาลนคร93,833,339.222,930,34432.02
เทศบาลเมือง498,164,641.998,934,12355.76
รวม
2,101,263,049.43
29,249,891.00