รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ จำแนกตามภูมิภาคและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ภูมิภาคพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนารวม
ภาคกลาง77.0875.2738.920.5134.490.00226.28
ภาคตะวันตก49.9318.5024.690.1079.330.00172.56
ภาคตะวันออก70.5438.7727.140.0060.550.00197.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ597.42100.50121.771.19252.890.001,073.79
ภาคใต้249.1572.0831.300.3977.090.00430.01
ภาคเหนือ151.0761.6525.94282.1559.2014.88594.88

หน่วย: ตารางกิโลเมตร

ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
ภาคเหนือ612.649
ภาคตะวันตก148.332
ภาคตะวันออก185.316
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ949.574
ภาคใต้367.198
ภาคกลาง204.310
รวม
4,934.76
ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
ภาคเหนือ612.649
ภาคตะวันตก148.332
ภาคตะวันออก185.316
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ949.574
ภาคใต้367.198
ภาคกลาง204.310
รวม
2,467.38