ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณจำแนกตามประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ506.522
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน284.317
พื้นที่สีเขียวรอการพัฒนา14.889
พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ246.144
พื้นที่สีเขียวสาธารณะ1,031.555
พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์343.970
รวม
2,427.40