รายงานสรุปจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ จำแนกตามระดับเทศบาลและประเภทพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ระดับเทศบาลพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่สีเขียวรอการพัฒนารวม
เทศบาลตำบล731.38280.67193.81281.92528.9514.892,031.62
เทศบาลนคร51.266.5534.331.290.400.0093.83
เทศบาลเมือง412.5579.5441.631.1434.200.00569.06

หน่วย: ตารางกิโลเมตร

ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
เทศบาลตำบล2,071.606
เทศบาลเมือง569.269
เทศบาลนคร93.833
รวม
2,734.71