คู่มือการใช้งานระบบ

วีดีโอแนะนำระบบ

ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban)

จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้านเมืองที่ผลการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวต้นแบบในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2551-2558 และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศจากการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านข้อมูลเมืองที่มีผลการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวต้นแบบและพันธ์ไม้โดดเด่นและพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณในเขตเทศบาลทั่วประเทศ