ประเภทพื้นที่สีเขียวเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบล
พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ011
พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ1110
พื้นที่สีเขียวสาธารณะ385
พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์1032