ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนรุขชาติช่อแฮ แพร่
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 89397.5300
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลช่อแฮ
อำเภอ : เมืองแพร่
จังหวัด : แพร่
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz N/A ปานกลาง
ประดู่ป่า  Pterocarpus macrocarpus Kurz/P. parvifolius Pierre N/A
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N/A N/A
เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. จัดสรรกำลังพลที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพสุงสุด
2. ปลุกต้นไม้ทดแทน จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
แนวทางการจัดการข้ามเขต
1. ทำแนวเขตป้องกันไฟป่า