ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะหนองบวกหาด เชียงใหม่
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 19748.9749
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครเชียงใหม่
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กรวย Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. N/A N/A
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
ชงโค Bauhinia purpurea L. N/A สูง
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. N/A ปานกลาง
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. N/A
พิกุล Mimusops elengi L. มาก สูง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia Benth Hook.f.ver. Pandurata สูง
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างเหมาในการดูแลรักษาภูมิทัศน์
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดดภัยภายในพื้นที่
3. ดำเนินการควบคุมปริมาณของปลาในสระน้ำให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับขนาดของสระน้ำโดยอาจจัดกิจกรรมการแจกจ่ายปลาในสระให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขยายขนาดของสระน้ำเพื่อรองรับปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้นแต่ควรมีการศึกษาขนาดและก่อสร้างให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสระ โดยอาจใช้การเติมออกซิเจนในน้ำ การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (air jet) รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกบนเกาะประดิษฐิ์
แนวทางการจัดการข้ามเขต
– การของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล