ชื่อพื้นที่สีเขียว คูเมืองร้อยเอ็ด
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 175837.4427
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กลึงกล่อม Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites N/A N/A
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack N/A N/A
พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. N/A N/A
พะยอม Shorea roxburghii G.Don N/A N/A
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. การจัดการกับปลาซักเกอร์ ด้วยการตักออกจากคูเมือง
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ได้แก่
– การเติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุในคลองคูเมือง ซึ่งมีเพียวเป็นบางบริเวณเท่านั้น
– การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Air Jet)
– การเก็บขยะบริเวณสวนคูเมือง
– การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ซึ่งปลูกต้นอินทนิลบก ที่เนสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวทางการจัดการข้ามเขต