ชื่อพื้นที่สีเขียว บึงแก่นนคร
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 850904.5266
สถานที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
กนกนารี Selaginella wallchii N/A N/A
จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. N/A สูง
มะขาม Tamarindus indica L. N/A สูง
ราชพฤกษ์ Cassia fistula   L. ปานกลาง
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. N/A ปานกลาง
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. N/A ปานกลาง
อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. N/A สูง
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
1. จัดสรรกำลังคนที่มีในการดูแลภูมิทัศน์ให้เต็มศักยภาพ
2. ซ่อมแซมไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างในพื้นที่
3. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
– การเติมออกซิเจนในน้ำโดยการเปิดน้ำพุในบึงพลาญชัยอย่างต่อเนื่อง
– การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Air Jet)
– การเก็บขยะบริเวณบึง
– การควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนลงสู่บึงแก่นนคร
แนวทางการจัดการข้ามเขต
aaaaaasasa