ชื่อพื้นที่สีเขียว สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ขนาดพื้นที่(ตร.ม.) 0.0000
สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
รูปแบบองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามผังเมืองรวม
ที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวจำแนกตามการเข้าถึง
ชื่อต้นไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลดอุณหภูมิ การดูดซับมลพิษ
ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. N/A N/A
ตะโก Diospyros rhodocalyx Kurz N/A N/A
พะยอม Shorea roxburghii G.Don N/A N/A
พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre N/A N/A
มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. N/A N/A
โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. N/A N/A
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. N/A
ลำดวน Melodorum fruticosum Lour. N/A
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
รายละเอียด

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
แนวทางการจัดการข้ามเขต