เทศบาลนครยะลา

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครยะลา

URL :

วันที่สำรวจ : 31/8/2558 11:56:41

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและกรมการปกครอง ด้านการประกวด เทศบาลรณรงค์ลดการใช้พลังงาน รางวัลที่ 2 เมื่อปี 2542
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 3 ปีติดต่อกัน
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รูปภาพ