เทศบาลนครตรัง

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. กิจกรรมรณรงค์และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครตรัง

URL : http://www.trangcity.go.th/event.php

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 18:48:44

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2550

รูปภาพ