เทศบาลนครหาดใหญ่

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. โครงการวันปลอดรถลดโลกร้อน

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครหาดใหญ่

URL : http://www.hatyaicity.go.th/event.php

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 18:41:26

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม "เมืองนี้ฉันรัก" ภายใต้โครงการ “ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน”หรือ “Earth Hour City Challenge” ประจำปี 2015 
  2. เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็น 1 ใน 3 เมือง คือ เมืองยั่งยืนยอดเยี่ยมจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในการแข่งขัน สำหรับรางวัล “National Earth Hour Capital”ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
  3. ถูกเสนอชื่อ จาก 1 ใน 10 เทศบาล โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (ASEAN ESC Awrad 2011) ซึ่งจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เสนอเข้าร่วมด้าน Clean and Green Land

รูปภาพ