เทศบาลนครภูเก็ต

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครภูเก็ต

URL : http://www.phuketcity.go.th/event.php

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 18:34:53

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2547
  2. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2555
  4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia : DELGOSEA)

รูปภาพ