เทศบาลเมืองทุ่งสง

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองทุ่งสง

URL : http://www.tungsong.com

วันที่สำรวจ : 26/11/2558 10:23:14

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัล“โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”โดยมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ และร่วมรักษาสภาพภูมิอากาศโลกให้เมืองน่าอยู่ และยั่งยืนประจำปี 2549 และประจำปี 2550 จาก บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  2. รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555
  4. รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวอย่างที่ดี อันดับ 1 แก่หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้เรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย
  5. รางวัลชมเชยการประกวดโครงการ อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ประจำ ปี 2555

รูปภาพ