เทศบาลเมืองเพชรบุรี

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองเพชรบุรี

URL : http://www.phetchaburicity.go.th/

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 17:54:38

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

มีผลการดำเนินการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน


รูปภาพ