เทศบาลเมืองพิจิตร

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. โครงการสำนักงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองพิจิตร

URL : http://www.thaitambol.net/defaultx.asp?x=f

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 17:43:49

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลเมืองที่มีดรรชนีความน่าอยู่สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศไทย ประจำปี 2549
  2. รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี ๒๕๕๒
  3. รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2555
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เมืองน่าอยู่ฯ ประจำปี 2555
  5. รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2557
  6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน เทศบาลขนาดกลาง ประจำปี 2557
  7. รางวัลชนะเลิศการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองดีเด่นฯ ประจำปี 2557
  8. รางวัลชนะเลิศ การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2558

รูปภาพ