เทศบาลนครพิษณุโลก

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครพิษณุโลก

URL : http://www.phsmun.go.th/popup.php

วันที่สำรวจ : 26/11/2558 10:20:29

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  2. รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ประจำปี 2556
  4. รางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554 (Asean Esc Award 2011) ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว
  5. รับโล่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2557

รูปภาพ