เทศบาลนครนครสวรรค์

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. การจัดการน้ำประปา
  2. โครงการน้ำประปา ประปาดื่มได้

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครนครสวรรค์

URL : http://www.nsm.go.th/index.php

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 17:19:48

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทแข่งขันระดับเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค ด้านน้ำสะอาด (Clean Water) 2557  (ASEAN Environmentally Sustainable Cities 2014)

 


รูปภาพ