เทศบาลนครเชียงราย

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครเชียงราย

URL : http://www.chiangraicity.go.th/

วันที่สำรวจ : 6/9/2558 4:03:33

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลชมเชยบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2551
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555
  4. รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลขนาดใหญ่ประจำปี 2555
  5. รับเลือกเป็นเมืองตัวอย่างของเอเชีย เรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
  6. างวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2557 เทศบาลนครเชียงราย: เมืองสะอาด (CLEAN LAND)
  7. รางวัล 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกในการรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองจากองค์การอนามัยโลก

รูปภาพ