เทศบาลเมืองน่าน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. ปรับปรุงระบบท่อรวมน้ำเสียในถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองน่าน

URL : http://www.nancity.go.th/

วันที่สำรวจ : 4/9/2558 22:17:20

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

มีผลการดำเนินการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน


รูปภาพ