เทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครเชียงใหม่

URL : http://www.cmcity.go.th/

วันที่สำรวจ : 9/7/2562 17:12:18

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 6 ดาว ในโครงการสนับสนุนและสร้างเสริมสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 2 ปีซ้อน (2555-2556)
  2. รางวัลดีเด่น E-idea รางวัลความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ของ British Council

รูปภาพ