เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลองคูเมือง-กำแพงเมืองร้อยเอ็ด

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

URL : http://www.roietmunicipal.go.th/

วันที่สำรวจ : 21/11/2558 15:47:29

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นอปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการมูลฝอย 5 ใน 6 สมรรถนะได้รับโล่ ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2555
  2. รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทแข่งขันระดับเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคด้านเมืองสะอาด (Clean Land) ประจำปี 2557

รูปภาพ