เทศบาลนครอุดรธานี

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครอุดรธานี

URL : http://udoncity.dungbhumi.com/public4/

วันที่สำรวจ : 4/9/2558 8:42:03

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia : DELGOSEA)
  2. รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๒ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555

รูปภาพ