เทศบาลนครขอนแก่น

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครขอนแก่น

URL : http://www.kkmuni.go.th/

วันที่สำรวจ : 24/11/2558 14:41:21

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มากที่สุด

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มากที่สุด

อื่นๆ

  1. รางวัลชมเชยเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2550
  2. องชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2555
  4. รับคัดเลือกรับรางวัลยั่งยืนระดับอาเซียน ปี 2557 ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว
  5. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia : DELGOSEA)

รูปภาพ