เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

URL : http://www.musisaket.go.th/2010/

วันที่สำรวจ : 4/9/2558 4:19:36

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : ไม่ระบุ

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : ไม่ระบุ

อื่นๆ

  1. รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2550
  2. รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. ถูกเสนอชื่อรับรางวัล อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (ASEAN ESC Award 2011) ด้านเมืองสะอาดและพื้นที่สีเขียว

รูปภาพ