เทศบาลเมืองสีคิ้ว

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลเมืองสีคิ้ว

URL : http://www.sikhiotown.go.th/index.php?id_news_tender=97&mod=news_tender_old_full&path=news_tender_out&id_tumbon=nversion_26

วันที่สำรวจ : 31/8/2558 15:02:15

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 ประเภทเทศบาลขนาดกลาง
  2. รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Officer) ระดับดีมาก ประจำปี  2557  จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ