เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลตำบลเมืองแกลง

URL : http://www.muangklang.com/

วันที่สำรวจ : 29/8/2558 15:14:23

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่นยืน ประจำปี 2547
  2. รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก ประจำปี 2550
  3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia : DELGOSEA)

รูปภาพ