เทศบาลนครรังสิต

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบที่ดี

  1. โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครรังสิต

URL :

วันที่สำรวจ : 12/7/2562 13:50:47

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : ไม่ระบุ

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : ไม่ระบุ

อื่นๆ

test 


รูปภาพ