เทศบาลนครนนทบุรี

แผนที่กิจกรรม

ข้อมูลเทศบาล

ชื่อเทศบาล : เทศบาลนครนนทบุรี

URL : http://nakornnont.go.th/

วันที่สำรวจ : 31/7/2560 13:38:22

ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ : มาก

ความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ : มาก

อื่นๆ

  1. รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2550
  2.  รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจำปี 2552
  3. รางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554 (Asian Esc Award 2011) ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว)

รูปภาพ