ประเภทผลการปฎิบัติการที่ดีเทศบาลจำนวน
การขนส่งและคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์1
การขนส่งและคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ1
การจัดการขยะมูลฝอย1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลโคกตะเคียน1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลงิม1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเมืองแกลง2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครนนทบุรี3
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบุรี2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์1
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ2
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ3
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสีคิ้ว1
การจัดการคุณภาพอากาศเทศบาลนครขอนแก่น1
การจัดการคุณภาพอากาศเทศบาลนครเชียงราย1
การจัดการคุณภาพอากาศเทศบาลนครเชียงใหม่2
การจัดการน้ำเสียเทศบาลตำบลเรณูนคร1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น2
การจัดการน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์2
การจัดการน้ำเสียเทศบาลนครนนทบุรี1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานี2
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์1
การจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีสะเกษ1
การจัดการผังเมืองเทศบาลตำบลงิม1
การจัดการผังเมืองเทศบาลนครตรัง1
การจัดการผังเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก1
การจัดการผังเมืองเทศบาลนครยะลา1
การจัดการผังเมืองเทศบาลนครลำปาง2
การจัดการผังเมืองเทศบาลเมืองกระบี่1
การจัดการผังเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง1
การจัดการผังเมืองเทศบาลเมืองน่าน1
การจัดการผังเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด1
การจัดการผังเมืองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ2
การจัดการพลังงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง1
การจัดการพลังงานเทศบาลนครเชียงราย2
การจัดการพลังงานเทศบาลนครอุดรธานี2
การจัดการพลังงานเทศบาลเมืองทุ่งสง2
การจัดการพลังงานเทศบาลเมืองพิจิตร1
การจัดการพลังงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ2
การจัดการพลังงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลงิม1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านสาง1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเรณูนคร1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหนองเต็ง1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลตำบลอิสาณ1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงราย3
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครนครราชสีมา3
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครนนทบุรี1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครภูเก็ต1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครยะลา1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครรังสิต1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครลำปาง2
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระบี่1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองตาคลี1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองน่าน1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์1
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหนองสำโรง1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืน2
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลงิม1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลเมืองแกลง2
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลหนองเต็ง4
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่น4
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครเชียงราย3
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก3
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครภูเก็ต2
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครยะลา1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครรังสิต1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครลำปาง1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครหาดใหญ่1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลนครอุดรธานี1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองน่าน1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองพนัสนิคม2
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองพิจิตร2
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองเพชรบุรี1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองวารินชำราบ1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ5
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองสีคิ้ว1
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองหนองสำโรง2
น้ำสะอาดเทศบาลนครขอนแก่น1
น้ำสะอาดเทศบาลนครเชียงใหม่1
น้ำสะอาดเทศบาลนครนครสวรรค์2
น้ำสะอาดเทศบาลนครยะลา1
น้ำสะอาดเทศบาลนครลำปาง3
น้ำสะอาดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์1