ประเภทกิจกรรมเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบล
การขนส่งและคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม110
การจัดการขยะมูลฝอย13163
การจัดการคุณภาพอากาศ400
การจัดการน้ำเสีย830
การจัดการผังเมือง561
การจัดการพลังงาน461
การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ1444
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภคที่ยั่งยืน17157
น้ำสะอาด800