จัดการข้อมูลกิจกรรม เทศบาลนครเชียงราย ดูกิจกรรม


รหัสรหัสเทศบาลชื่อกิจกรรมรายละเอียดแก้ไขลบ
15570101พัฒนาพื้นที่เกษตรเมือง พัฒนาพื้นที่เกษตรเมือง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ Delete
16570101โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองเพื่อลดขยะมูลฝอยต้นทางโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองเพื่อลดขยะมูลฝอยต้นทาง ตามหลักสุขาภิบาล Delete
17570101กิจกรรมติดตั้งระบบผลิตพลังงานชีวภาพจากโรงฆ่าสัตว์ติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานชีวภาพจากโรงฆ่าสัตว์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการฆ่าสัตว์แทนเชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้มโดยทั่วไป Delete
18570101การนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในรูปแบบพลังงานทดแทน การนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในรูปแบบพลังงานทดแทน Delete
19570101โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ Delete
20570101โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองเป็นการศึกษาที่พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่เกษตร เพื่อจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีกิจกรรมสำรวจพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ และจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ Delete
87570101โครงการบูรณาการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการบูรณาการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง Delete
89570101โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ Delete
170570101โครงการประกวดต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าในเมืองเทศบาลนครเชียงราย เป็นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นประตูสู่พื้นที่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ส่งผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายกับผู้คนจากกลุ่มประเทศในอาเซียน ส่วนในเชิงลบคือ การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว และการเสื่อมลงของ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเมืองก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณฝุ่นควันเพิ่มมาก พื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง ขยะล้นเมือง น้ำเสียซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัย และเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ปี พ.ศ. 2555 (80 วัน) มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่า 120 มคก./ลบ.ม. มากกว่า 20 วัน ส่งผลต่อระบบทางเดินทายใจของคนที่อาศัย และเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสที่เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ และได้วิเคราะห์พิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเมือง รวมทั้งข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด ทำให้พบว่าต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของเมืองที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้เมืองมีความร่วมรื่นสวยงามแล้ว บางต้นยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ มีความผูกพันกับเมืองและชุมชน รวมทั้งยังช่วยดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ และกรองฝุ่นละออง ทำให้ปัญหาฝุ่นที่เกิดมากในช่วงหน้าแล้งบรรเทาเบาบางลงได้ เทศบาลฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองไว้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มต้นสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผ่านโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าในเมือง โครงการนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตเมืองเชียงราย โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีอายุยาวนานคู่บ้าน คู่เมือง คู่ชุมชน และเพื่อวางรากฐานไปสู่สำรวจต้นไม้ในทุกชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนอนุรักษ์และจัดการต่อไป Delete
213570101โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ลดไฟป่าหมอกควันฤดูแล้งโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ลดไฟป่าหมอกควันฤดูแล้งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 8 และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ในการพร้อมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ Delete