จัดการข้อมูลกิจกรรม เทศบาลนครขอนแก่น ดูกิจกรรม


รหัสรหัสเทศบาลชื่อกิจกรรมรายละเอียดแก้ไขลบ
52400101มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ  Delete
53400101โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero Waste Office) เป็นโครงการอยู่ภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจ ไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ภายใต้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขยะของเมือง และถอดบทเรียนรู้จากตนเองเพื่อ นำไปขยายสู่เครือข่ายอื่นๆ ในเมือง โดยมีเป้าหมายในการ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรของสำนักงานเทศบาลและโรงเรียน ในสังกัด เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะที่ถูกวิธี Delete
54400101กิจกรรมปิดเพื่อเปลี่ยน การลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดโลกร้อน   Delete
55400101โครงการตลาดนัดสีเขียวเพื่อคนขอนแก่นหันมารักสุขภาพ ขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต ตลานนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยการรณรงค์บริโภคผักปลอดภัย ณ ตลาดนัดขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หลังอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น Delete
151400101โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โครงการนี้เริมต้นจากแนวคิดการกระจายอำนาจจากท้องถิ่นสู่ชุมชน โดยเทศบาลได้มอบหมายงานความรับผิดชอบอำนาจการตัดสินใจและงบประมาณให้กับชุมชน โดยผลจากการดำเนินการคือชุมชนมีการพัฒนาด้านความสะอาดและความปลอดภัย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เกิดการมีส่วนร่วมในการวาแผนชุมชน Delete
152400101โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน”ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักอย่างยิ่งว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมและทั่วโลก และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งนำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายสร้างศักยภาพของเมืองโดยมุ่งสร้างขอนแก่นให้เป็น เมืองมหานครสีเขียว (Green City) เพิ่มปอดของเมือง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม น่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น ประกอบกับเทศบาลได้เข้าร่วมเป็นเทศบาลนำร่องโครงการเทศไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low–Carbon City)” ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Happiness Society) การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และจัดให้มีข้อมูลในการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมกับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง และการดูแลความสวยงามของเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ร่มรื่นสวยงาม เป็นมหานครสีเขียวอย่างแท้จริง Delete
230400101การจัดการขยะและพื้นที่สีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการขยะ ซึ่งนับวันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม ความเจริญของเมือง และเศรษฐกิจสังคม จึงได้มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย อย่างเป็นระบบโดยมีคณะ ผู้บริหารที่มีนโยบายในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญตลอดมา ซึ่งการจัดการขยะจะเน้น การจัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยการส่งเสริมการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะ ภายใต้แนวคิด “ขยะเกิดที่ไหน กำจัดที่นั่น” โดยภาคประชาชนจะเป็นผู้ดำเนินการในการ จัดการขยะในชุมชนของตนเองทั้งหมด เทศบาลเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมุ่งเน้นในการน าขยะกลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ส่วนในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้ให้ความสำคัญ เช่นเดียวกันกับการจัดการขยะ โดยได้มีการดูแล รักษา และอนุรักษ์ ต้นไม้ในสวนสาธารณะ และตามพื้นที่ต่าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีความสวยงาม เป็นร่มเงา ร่มรื่น รวมทั้งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้คนขอนแก่นมีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี Delete
231400101ความหลากหลายทางชีวภาพเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เมือง จากการที่เห็นได้ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง ที่บ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนในเมือง หากมี การวางแผนในการขยายเมืองที่ดีทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุล จะน าไปสู่การดำรงชีวิตของคนในสังคม ที่ดีด้วย ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการจัดทำแผนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของตนเอง โดยขับเคลื่อนผ่าน โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในแต่ละองค์กร Delete
232400101คุณภาพอากาศเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทั้งใน เขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และการก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักและเกินมาตรฐาน ซึ่งจะ ยังคงเป็นปัญหาในอนาคตที่สำคัญนั้น ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองในแหล่ง ชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ สาร ตะกั่ว ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ ซึ่งสารมลพิษทางอากาศเหล่านี้จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในเขตชุมชน ทั้งจากยานพาหนะ การก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน การก่อสร้างปรับปรุงถนน และผิวจราจร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน ประกอบการต่างๆ ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยัง ก่อให้เกิดภาวการณ์ต่างๆแก่โลกด้วย คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก การทำลายชั้นโอโซน เป็นต้น ปัจจุบัน รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งในด้านการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจาก แหล่งก าเนิด มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง มาตรฐานน้ ามันหล่อลื่น หรือการส่งเสริมการใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว การติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสียจากรถยนต์การตรวจสภาพมลพิษจากยานพาหนะก่อนการต่อทะเบียน การควบคุมปริมาณ สารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิ่มเติมปรับปรุงมาตรฐาน มลพิษก็ตาม แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ทำการตรวจ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการเฝ้าระวังในแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ ได้แก่ ยานพาหนะ ต่างๆ และแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ ได้แก่ เตาเผาศพ โรงงานอุสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อให้ทราบสถานการณ์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสำหรับใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศในอนาคต โดยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ในจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น หรือแม้กระทั้งผู้ที่ปล่อยมลพิษเองควรที่จะตระหนักในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่อไป Delete