วิธีการปฏิบัติ

  1. เศษอาหารและขยะอินทรีย์จะถูกคัดแยกไปทำปุ๋ย และนำไปหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม เป็นการนำของเสียมาทำพลังงาน นอกจากนั้นขยะอินทรีย์บางส่วนนำไปเป็นอาหารเลี่ยงใส้เดือน เพื่อให้ใส้เดือนถ่ายมูลเป็นปุ๋ยบำรุงดิน
  2. จัดทำน้ำจุลินทรีย์จากเศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือนและตลาด เพื่อลดการขนส่งลำเลียงไปที่หลุมฝังกลบ โดยน้ำจุลินทรีย์จะถูกนำไปใช้ในสำนักงานเพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำ และใช้หยดลงท่อระบายน้ำเสียของเทศบาลฯ เพื่อบำบัดน้ำก่อนลงสู่แม่น้ำประแส และในการหมักน้ำจุลินทรีย์ก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยกำจัดเศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือนและตลาด เพื่อลดการขนส่งลำเลียงไปที่หลุมฝังกลบ
  3. เศษอาหารที่เหลือทิ้งจากร้านอาหารใช้เทให้หมู เป็นการเลี้ยงหมูหลุมแล้ว นำมูลหมูไปหมักแก๊ส ยังบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เพราะมูลหมูสามารถหมักแก๊สได้ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงหมูหลุม ก็คือ การกำจัดผัก ผลไม้ และเศษอาหารจากครัวเรือน ส่วนผลพลอยได้ ก็คือ ปุ๋ยจากมูลสัตว์และการหมักไบโอแก๊ส

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        มีการวางแผนการจัดการที่ดีโดยเทศบาลได้รับการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจร และถูกสุขาภิบาล มีเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแปรรูปของเสียโดยไม่ปล่อยให้เสียของ และมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณางานอย่างแท้จริง

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหารในชุมชน
  • สร้างรายได้เสริมจากการขายพลังงานจากไบโอแก๊ส
  • ชุมชนมีระบบการจัดการสุขาภิบาลที่ดี
  • คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองแกลงเน้นการกำจัดและลดปริมาณขยะหรือของเสียจากแหล่งต่างๆ โดยมีกระบวนการเป็นส่วนๆ ได้แก่ การจัดเก็บ คือ ผู้ก่อหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะ และผู้เก็บ คือ พนักงานเทศบาล พาหนะ และการบริการจัดการที่ดี การลดปริมาณขยะก่อนที่จะไปถึงหลุมฝังกลบ ก็จะช่วยลดการสิ้นเปลืองปริมาณพลังงานน้ำมันในการขนส่ง ลดเวลา และช่วยให้หลุมฝังกลบขยะของทางเทศบาลฯ เต็มช้าลงด้วย

รูปภาพกิจกรรม