วิธีการปฏิบัติ

 1. เพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เช่น ไม่ยืนต้น ไม้ดอก พืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร 
 2. ปลูกพืชหมุนเวียน หมุนเวียนตามฤดูกาล เพื่ออนุรักษ์ดิน รักษาธาตุอาหารให้สมดุล และเป็นการสร้างธาตุอาหารใหม่ในดินอยู่เสมอ
 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์แบบอินทรีย์ 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงกบแลปลาในบ่ซีเมนต์ การนำร่องแบบขั้นบันไดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
 5. ให้ความรู้การนำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในด้านเกษตรกรรม เช่น การสูบน้ำ เป็นต้น
 6. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 
 7. เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในด้านต่างๆ 
 8. ส่งเสริม สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน
 9. สนับสนุนให้เกษตรกรในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 1. มีการศึกษาข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะของสังคมภายในเทศบาล ทำให้รู้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและความต้องการของกลุ่มเกษตรกร เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนจัดเตรียมองค์ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
 2. มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างเพื่อถ่ายทอดให้แกกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • เสริมสร้างองค์ความรู้และรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
 • คนในชุมชนเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ได้ดำเนินการ ตามแนวทางและขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยเน้นการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทศาลตำบลหนองเต็งได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องนำแนวพระราชดำริไปขยายผล และจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมีการดำเนินงานรวบรวมศึกษาข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะของสังคม ภายในเทศบาล รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งศึกษาแนวทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวทางพระราดำริเพื่อนำมาประยุกต์กับปัญหาและความต้องการในพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานตามกลุ่มปัญหา โดยวิเคราะห์จากสภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ประกอบด้วยบุคคลในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจัดหาพื้นที่เพื่อก่อตั้งศูนย์เรียนรู้จำนวน 2 ไร่ 1 งาน การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและงานตามแนวพระราชดำริ โดยสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน

รูปภาพกิจกรรม