วิธีการปฏิบัติ

 1. กระตุ้นให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้วยจักรยานอย่างต่อเนื่องตลอดปี
 2. ส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน รวมถึงผลักดันเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ
 3. ส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน
 4. รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชน หันมาเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจำวัน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการส่งเสริมและกระตุ้น ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนร่วมกัน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
 • ช่วยลดการใช้พลังงานและช่วยลดถาวะโลกร้อน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ