วิธีการปฏิบัติ

 1. กระจายเสียงตามสายประชาสัมพันธ์โครงการฯภายในหน่วยงาน
 2. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 3. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและเทศบาลมีการรณรงค์ที่ดี

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • สามารถช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคารืบอนไดออกไซดืได้
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้กับชุมชน
 • คนใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ