วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
  2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะจิตอาสาในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทุกๆ ด้าน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมในอย่างสมศักดิ์ศรี โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมวันสำคัญๆ ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เทศบาลฯ ใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยและสมัครเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
  • สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะจิตอาสาในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
  • ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รูปภาพกิจกรรม