วิธีการปฏิบัติ

  1. คิดค้นการแก้ไขปัญหาใบไม้แห้ง ด้วยการนำไปประดิษฐ์เป็นกระถางสำหรับเพาะชำกล้าไม้ นำลงหลุมพร้อมกับกล้าไม้ที่ปลูกโดยจะย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อีกทางหนึ่ง
  2. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ให้ภาคีเครือข่ายให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพธรรมชาติ 
  4. ขยายผลต่อพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการบริหารจัดการที่ดี และภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพธรรมชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพธรรมชาติ 
  • ประชาชนมีการร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ชุมชนมีระบบการจัดการบริหารการเกษตรที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการบูรณาการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง

รูปภาพกิจกรรม