วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดประเพณีงานบุญกลางบ้านและเครื่องจักรสานพนัสนิคม เป็นงานบุญจัดขึ้นทุกปี และเป็นโอกาสในการแสดงผลงานจักรสานไม้ไผ่ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรมต่างๆที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการผลิตและจำหน่ายงานจักรสานในครอบครัวของตนเอง ประเพณีนี้เป็นการร่วมกันในการอนุรักษ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ในความทรงจำของประชาชนทั่วไป และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจักรสานไม้ไผ่ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพนัสนิคม นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์จักรสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดแสดงเครื่องจักรสานขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นหลังท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด
  2. จัดประเพณีกองข้าว จัดขึ้นหลังประเพณีสงกรานต์ ประมาณ 1 สัปดาห์โดยชาวบ้านจะนำอาหารคาว หวานไปที่จุดนัดหมาย แล้วแบ่งอาหารใส่กระทงรวมกันไว้แล้วจุดธูป เทียน เชิญภูตผีปีศาจที่หิวโหยมากินอาหารเพื่อที่ภูตผีปีศาจเหล่านี้จะได้ไม่มารบกวน บ้านเมืองจะอยู่เป็นสุขเสร็จแล้วก็ตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ให้เหลืออาหารกลับบ้าน   ความสวยงามและจุดเด่นของงานนี้ขึ้นอยู่ที่ผู้คนจำนวนมากจัดสำรับกับข้าวตามฐานะมาตั้งวงร่วมรับประทานอาหารด้วยกันด้วยบรรยากาศของพี่น้องเสียงสรวลเสเฮฮา แลกเปลี่ยนอาหารกันรับประทาน  ทำให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพและจิตใจเป็นเพราะได้ทำบุญสุนทาน
  3. จัดการแสดงเอ็งกอในประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นการไหว้เทพเจ้าโดยการเต้นร่ายรำประกอบจังหวะ  โดยผู้แสดงต้องเป็นชาย อายุประมาณ 17-35 ปี สิ่งที่สำคัญที่ได้ในการแสดงเอ็งกอคือ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี ได้มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและพัฒนาทักษะในการออกกำลังกาย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาชนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมประเพณีที่ดีงามขิงท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความสามัคคีและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นของตน
  • สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่่ยวให้กับชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองพนัสนิคมเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานฟื้นฟูประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนเพื่อให้ช่วยสืบสานและส่งเสริมให้ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไป โดยทางเทศบาลได้จัดโครงการจัดประเพณีต่างๆขึ้นเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง

รูปภาพกิจกรรม