วิธีการปฏิบัติ

  1. ฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและรณรงค์ประหยัดน้ำมัน
  2. ตรวจติดตามระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • คนในชุมชนเห็นความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชน
  • ชุมชนมีระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน

รูปภาพกิจกรรม