วิธีการปฏิบัติ

  1. คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ นำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเอง   
  2. คัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
  3. จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการำจัดขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน
  • สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในการขยะขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
  • คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการจัดการขยะในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

การลดปริมาณขยะ ก่อนนำไปกำจัด

รูปภาพกิจกรรม