วิธีการปฏิบัติ

  1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลให้ปลอดมลพิษ 
  2. ร่วมกันวางแผนเส้นทางให้บริการระบบขนส่งสาธารณะกับผู้นำชุมชน และปรับปรุงสภาพทางกายภาพของถนน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางข้อเสนอแนะและการสำรวจความคิดเห็น
  3. ควบคุมการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ลด CO2 ที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งในพื้นที่
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        ได้รับการร่วมมือจากทีมงานจากหลายองค์กรในการวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมในประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนร่วมกัน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลปลอดมลพิษ 
  • ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม