วิธีการปฏิบัติ

  1. ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย และยังสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ประชาชนในเมือง ได้แก่ พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่สีเขียวของศูนย์ราชการและเอกชน
  2. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อมและทางเท้า ในถนนสายหลักต่างๆ โดยดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับสร้างความสวยและความร่มรื่นเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เพิ่มพื้นที่ในการพักผ่อนและออกกำลังกายให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
  • ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสร้างความร่มรื่นสบายตาแก่ผู้พบเห็น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร

รูปภาพกิจกรรม