วิธีการปฏิบัติ

  1. พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอ เพื่อสร้างปอดของเมือง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนสายหลักของเมือง ภายใต้ "การสร้างชุมชนอ่อนหวาน" ที่มีการนำผักที่ปลูกมารับประทานเอง
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของตนเอง ให้ดูสวยงาม เขียวสดใสอยู่เสมอ
  3. จัดทำโครงการ  “สวนสาธารณะแห่งความสุข” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์(ถนนเพชรเกษม บริเวณสะพานเมตตาจนถึงสี่แยกสนามบินนอก) ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบและมีการถมดินปรับระดับ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการเมืองในสวน (City in the garden) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขตเทศบาล

รูปภาพกิจกรรม