วิธีการปฏิบัติ

 1. วางแผนและเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
 2. ออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมขยะ
 3. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ประชาชนทราบ
 4. วางแผนโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
 5. วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWAT analysis) ของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
 6. แบ่งเขตพื้นที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
 7. กำหนดปฏิทินการทำงาน เพื่อบริหารจัดการและประมาณการรายได้
 8. จัดทำาทะเบียนผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมขยะ โดยทำเป็นระบบฐานข้อมูล
 9. รับชำาระค่าธรรมเนียมขยะและทำการบันทึกหลักฐาน
 10. กำกับดูแลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ช่วยเหลือให้ผู้จัดเก็บสามารถจัดเก็บรายใหม่ได้และติดตามดูแลผู้จัดเก็บ
 11. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะจากชุมชน และจัดทำบัญชีสรุปรายรับค่าธรรมเนียมขยะ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการวางแผนบริหารจัดการที่ดี มีการนำกฎหมายมาปรับใช้อย่างเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม