วิธีการปฏิบัติ

 1. เทศบาลฯร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาทำการประชาคมในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 2. จัดทำประชาคมในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
 3. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 1 (บริเวณสะพานข้ามห้วยน้ำคำ ถนนขุขันธ์)  และ จุดที่ 2 (บริเวณสะพานข้ามห้วยน้ำคำถนนราชการรถไฟ 2)   เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ Activated Sludge Contact Film

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดข้อขัดแย้งต่างๆ

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนได้
 • เสริมสร้างระะบสุขาภิบาลที่ดีในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นโครงการที่จัดให้มีการประชาคม การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment) เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ